Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Dr. Bibok Károly (PhD, habil.), egyetemi docens, intézetvezető, tanszékvezető

Tanszék, intézet

Szláv Intézet, Orosz Filológiai Tanszék,

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

1987 – a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán orosz szakos középiskolai tanári, valamint általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadói kitüntetéses oklevél
1991 – A szójelentéstan néhány elméleti és gyakorlati kérdése (különös tekintettel a magyar nyelv kommunikációs tevékenységet megnevező igéire) c. bölcsészdoktori értekezés
1994 – Szószemantika: elméleti kérdések és elemzések c. kandidátusi értekezés
2018 – habilitáció

Munkaviszony

JATE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi, ill. újabb nevén a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Orosz Filológiai Tanszéke
tanszékvezető egyetemi docens – 2014. július 1-jétől
intézetvezető egyetemi docens – 2020. július 1-jétől
egyetemi docens – 1999. március 1.
egyetemi adjunktus – 1993. július 1.
egyetemi tanársegéd – 1987. július 1.

Díjak, ösztöndíjak

2004: MTA Bolyai-plakett
2004: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elismerő oklevele
2003–2006: Széchenyi István Ösztöndíj

Kutatási területek

1. Lexikai szemantika és lexikai pragmatika; a grammatika és a kontextus interakciója
2. Az orosz nyelv szintaxisa, különösen az ún. egyrészes mondatok
3. A russzisztika és az elméleti nyelvészet viszonya

Projektek

2000–2002: részvétel a Magyar nyelvi szófaji egyértelműsítő módszer fejlesztése gépi tanulási módszerek felhasználásával c. IKTA-pályázatban (№ 27/2000, vezetője: Gyimóthy Tibor)
2002–2004: részvétel a Mondatszintaxis gépi tanulása (gépi tanulási módszerek a magyar nyelv szintaktikai szabályainak létrehozására c. IKTA-pályázatban (№ 37/2002, vezetője: Gyimóthy Tibor)
2012–2017: MTA–DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport közreműködő kutatója (Adattípusok integrációja az elméleti nyelvészetben, vezető: Kertész András)
2016. okt. 1 – 2020. jan. 31.: részvétel az egyik kötet szerkesztőjeként a Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven c. OTKA-projektben (120073, vezetője: Kenesei István)

Fő kurzusok

A) Hagyományos (ötéves) képzésben (19872006, orosz nyelven):
Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, orosz szakon, majd bolgár, szerb és ukrán szakon is – magyarul)
Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (előadás)
A mai orosz nyelv rendszere: Formális szintaxis (előadás)
A mai orosz nyelv rendszere: Lexikológia (előadás)
A mai orosz nyelv rendszere: Jelentéstan (szeminárium)
A megnyilatkozás szemantikája és pragmatikája (szeminárium)
A mai orosz nyelv rendszere: Szintaxis (szeminárium)
 
B) Alapképzésben (2006-tól, valamint 2013-tól osztatlan tanárképzésben is):Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)Mai orosz nyelv: Fonetika (szeminárium)Mai orosz nyelv: Morfológia (szeminárium)Mai orosz nyelv: Szintaxis (szeminárium)Mai orosz nyelv: Jelentéstan (szeminárium)
C) Mesterképzésben (2009-től, orosz nyelven):Mai orosz nyelv: Haladó morfológia (előadás)Mai orosz nyelv: Haladó szintaxis (előadás)Mai orosz nyelv: Haladó jelentéstan (előadás)Szociolingvisztika (előadás)
 
D) Orosz nyelvészeti PhD oktatási programban (2001-től):
Az orosz nyelv morfoszintaxisa (előadás)
Lexikai szemantika, lexikai pragmatika (előadás)

Szakdolgozati témák

BA 1. Az orosz nyelv egy morfoszintaktikai jelensége (a magyarral egybevetve) 2. Szóképzés az orosz nyelvben 3. A többértelműség (poliszémia) lexikai-szemantikai reprezentációja 4. Egy lexikai-szemantikai mező (egybevető) kognitív nyelvészeti elemzése 5. A megnyilatkozás szemantikai/pragmatikai interpretációja
MA és osztatlan tanár 1. Альтернативные формы управления глаголов перемещения 2. Недоспецифицированное представление лексического значения и полисемия 3. Типы неканонического оформления подлежащего 4. Проблемы понятия языковой картины мира 5. Семантический метаязык и лексикографическое толкование

Könyvek

Bibok Károly: Szójelentéstan: A lexikai szemantikától a lexikai pragmatika felé. Budapest: Loisir Kiadó, 2017. 149 p. (Pragmatika; 5.). (ISBN:978-963-89655-6-1)
Németh T. Enikő, Bibok Károly (szerk.): The role of data at the semantics-pragmatics interface. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2010. 426 p. (Mouton Series in Pragmatics; 9.) (ISBN:978-3-11-024026-9)
Карой Бибок: Изучение языкознания и синтаксиса русского языка. Краткое введение. Szeged: JATE Press, 2020. 135 p. (ISBN:978-963-315-448-9)

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

A 2000/2001-es tanévtől az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola alapító, ill. törzstagja és az orosz nyelvészeti oktatási program vezetője
2008–2018: az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőhelyettese
2013–: az SZTE BTK oktatási bizottság tagja
2014–2018: az SZTE BTK Tudományterületi Doktori Tanács tagja
2014. július 1-jétől: az SZTE BTK Orosz Filológiai Tanszék vezetője

Kutatóképzés (PhD, TDK témák, témavezetések a hallgatók nevével)

az Orosz leíró nyelvészeti diákkör tanár vezetője 1997–2014
17 szakdolgozat témavezetője
9 PhD-hallgató témavezetője, akik közül fokozatot szereztek:
2008 (50%) – Janurik Szabolcs: Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben: Az 1980-as évektől napjainkig
2012 – Vincze Veronika: Semi-compositional noun + verb constructions: Theoretical questions and computational linguistic analyses

Tudományos közéleti tevékenység/ Szervezeti tagság

Magyar Nyelvtudományi Társaság (1991-től),
Modern Filológiai Társaság (1992-től),
Nemzetközi Pragmatikai Társaság (IPrA, 1997-től),
Magyarországi Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Egyesülete (1999-től),
SZAB Nyelvtudományi Munkabizottsága (1993-tól),
MTA Köztestületi tag (1997-től),
OTKA Nyelvtudományi zsűri (2005–2008),
OTKA Nyelvtudományi zsűri (2015–2018)