Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Szakdolgozati témák

SZTE BTK Szlavisztika Intézet

2019

Bagi Ibolya CSc, egyetemi docens, c. egyetemi tanár

 • Kép és szó az orosz avantgárdban;
 • Utópiák és antiutópiák a XX. század első felének orosz irodalmában;
 • Magyar írók útinaplói a Szovjetunióról;
 • B. Akunyin detektívtörténetei – a Fandorin-projekt;
 • A totalitarizmus  gasztro-kultúrája.
 • Поэзия и живопись в русском футуризме;
 • Теоретические и художественные эксперименты в русском авангарде;
 • Культура и власть. Искусство тоталитаризма;
 • Научно-фантастические рассказы А. Платонова;
 • Сатирические тенденции в русской прозе 1920-х годов.

 

Balázs L. Gábor CSc, egyetemi docens

 • A szláv jövevényszavak kutatásának elméleti háttere;
 • Egy adott fogalmi kategória szláv eredetű jövevényszavai;
 • Egy adott tájegység szláv eredetű földrajzi nevei;
 • Szláv eredetű antroponimák a magyarban;
 • Etimológia és magyar-szláv kultúrtörténet.

 

Bibok Károly CSc, egyetemi docens

 • Az orosz nyelv egy morfoszintaktikai jelensége (a magyarral egybevetve);
 • Szóképzés az orosz nyelvben;
 • A többértelműség (poliszémia) lexikai-szemantikai reprezentációja;
 • Egy lexikai-szemantikai mező (egybevető) kognitív nyelvészeti elemzése;
 • A megnyilatkozás szemantikai/pragmatikai interpretációja.
 • Альтернативные формы управления глаголов перемещения;
 • Недоспецифицированное представление лексического значения и полисемия;
 • Типы неканонического оформления подлежащего;
 • Проблемы понятия языковой картины мира;
 • Семантический метаязык и лексикографическое толкование.

 

Erdei Ilona PhD, egyetemi docens

 • Категория числа в системе имён существительных (A szám kategóriája az orosz főnévrendszerben: singularia és pluralia tantum, jelentéskülönbség);
 • Уменьшительно-ласкательные суффиксы русских имён существительных (Az orosz főnevekkel használt kicsinyítőképzők);
 • Грамматическине особенности категории состояния (Az állítmányi határozószók  grammatikai sajátosságai);
 • Синонимичные гдагольные приставки (Szinonim igekötők);
 • Дефектные глагольные парадигмы (Hiányos ragozású igék Pl.: пылесосить, победить, пожениться, пригореть);
 • Функция сослагательного наклонения в русском и венгерском языках (A feltételes mód funkciója az orosz és a magyar nyelvben);
 • Перевод венгерских каузативных конструкций (A magyar műveltető szerkezetek fordítási lehetőségei az oroszban);
 • Частицы в русской разговорной речи и их венгерские эквиваленты (Módosítószók / partikulák az orosz beszélt nyelvben Pl.: разве, неужели, хоть, мол, чуть ли не… );
 • Модальные слова как особый грамматический тип  (Módosítószók sajátosságai az orosz nyelvben  Pl.: безусловно, в самом деле, наверняко, по всей вероятности…
 • Особенности употребления причастий на материале функциональных стилей речи;
 • Особенности употребления деепричастий на материале функциональных стилей речи;
 • Изменения, связанные с числительными на материале Национального корпуса рус­ского языка;
 • Как использзовать в учебных целях язык новых технологий?
 • Что преподавать в рамках предмета страноведения? – Отражение новых реалий в учебном материале.
 • Az Oroszországi Föderáció államszervezetével és közigazgatásával kapcsolatos lexika és magyar fordításuk;
 • Grammatikai cserék: Szenvedő//cselekvő váltás;
 • Többes szám//egyes szám váltás;
 • Az igeszemlélet mint fordítási probléma magyar orosz vonatkozásban;
 • A funkcionális stilisztika magyar–orosz vonatkozásai.

 

Kocsis Mihály az MTA doktora, egyetemi tanár

 • Az orosz és az ukrán nyelv történetének egyes kérdései (megbeszélés alapján)
 • Описание одного из следующих процессов (с привлечением новых данных из памятников русского языка);
 • Устранение слоговости р и л после падения редуцированных гласных;
 • Отмирание категории двойственного числа;
 • Развитие категории одушевленности;
 • Исчезновение родовых различий при унификации форм множественного числа.
 •  

Mikola Gyöngyi PhD, tanársegéd

 • XX. századi orosz irodalom (megbeszélés alapján);
 • Nabokov és az orosz emigráció.

 

Orcsik Roland PhD, adjunktus

 • Borislav Stanković: Nečista krv – női szerepek a patriarchális társadalomban;
 • Utazás, identitás Miloš Crnjanski líráában, prózájában;
 • Radoslav Petković experesszionista „extázisa”;
 • Marko Ristić esszéi;
 • Isidora Sekulić prózája, útirajzai;
 • Branko Miljković neoszimbolizmusa;
 • Momčilo Nastasijević lírai körei (hagyomány és avantgárd);
 • Vasko Popa abszurd lírája;
 • A mítosz szerepe Miodrag Pavlović lírájában;
 • Ivo Andrić regényei, novellái és lírája;
 • Aleksandar Tišma és a holokauszt-effektus;
 • Danilo Kiš „családi cirkusza”;
 • Mirko Kovač emlékezet-poétikája;
 • Filip David misztikus történetei;
 • Svetislav Basara csavaros idő-és történelemszemlélete;
 • Milorad Pavić ördögi szótára;
 • Slobodan Tišma és az „alacsony költségvetésű” próza;
 • Vladimir Kopicl: a költészet (r)erotikája;
 • Dubravka Đurić, Radmila Lazić: a női irodalom paradigmái;
 • A fiatal szerb irodalom: Milena Marković, Srđan Srđić, Siniša Tucić, Maja Solar…

 

Ságodi Terézia tanár (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, társtémavezetőként)

 • Исскуство на уроках русского языка;
 • Применение средств ИКТ на уроке русского языка;
 • Художественный текст на уроках русского языка;
 • Игры на уроке русского языка;
 • Контроль на уроке.

 

Sarnyai Csaba PhD, adjunktus

 • Проблемы двоеверия: Пережитки дохристианских представлений в русской народно-мифологической традиции;
 • Одержимые: Проблема «бесноватости» в древнерусской литературе и в русском фольклоре;
 • Образ бабы-яги в русских и венгерских волшебных сказках;
 • Концепт «Китеж» в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века;
 • Образ вождя в искусстве социалистического реализма.

 

Tóth Szergej PhD, főiskolai tanár

 • Язык и власть;
 • Пропаганда и манипуляция;
 • Любая тема по вопросам семиотики;
 • Сленг, жаргон, тайные языки;
 • История России, СССР: люди, события, война и мир.