Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Erdei Ilona PhD, docens

Tanszék, intézet

Orosz Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

1974-1979: Szegedi József Attila Tudományegyetem orosz-francia szak
Szakfordítói vizsga (2009. január 23.)
ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
francia-magyar és magyar-francia
társadalomtudományi szakirány
– 1996-ban doktor univ. fokozat orosz nyelvészetből.
A disszertáció címe: Az orosz-magyar infinitivusos szerkezetek egybevető vizsgálata és fordítási problémái
JATE Orosz nyelvészeti program – Témavezető Dr. Pete István.
– 2005-ben PhD doktori fokozat orosz nyelvészetből.
A disszertáció címe: Infinitivusos szerkezetek átváltási műveleteinek egybevető vizsgálata különböző funkcionális stílushoz tartozó szövegek orosz-magyar és magyar-orosz fordításaiban
ELTE Orosz nyelvészeti program – Témavezető: Jászay László Dr. habil. egy. docens

Munkaviszony

1979–1981: tolmács-fordító a Paksi Atomerőmű építkezésen az Erőmű Beruházó Vállalatnál
1981 –1982: tolmács-fordító Moszkvában
1982 óta: oktató a Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének Orosz Tanszékén

 

Kutatási területek

Fordítástudomány
(Infinitivusos szerkezetek átváltási műveletei; Explicitáció a fordításban; Melléknévi igeneves szerkezetek kontrasztív vizsgálata orosz és magyar párhuzamos szövegekben; Az igeszemlélet mint fordítási probléma magyar orosz vonatkozásban)
Funckionális stilisztika

 

Fő kurzusok

BA (Szlavisztika – Orosz szakirány): Orosz beszédkészség fejlesztése, Orosz szövegolvasás és szövegalkotás, Orosz nyelvtani gyakorlatok (1-2-3), Szakdolgozati szeminárium, Szakdolgozati konzultáció,
MA (Szlavisztika – Orosz szakirány): Kontrasztív nyelvészeti ismeretek, Szakdolgozati szeminárium, Szakdolgozati konzultáció, FTMA (Orosz nyelvi koordinátor), Általános fordítástechnika orosz nyelvről magyarra, Általános fordítástechnika magyar nyelvről oroszra, Gazdasági szakfordítás orosz nyelvről magyarra, Jogi szakfordítás orosz nyelvről magyarra, Orosz nyelvhelyességi ismeretek, Szakdolgozati konzultáció

 

Szakdolgozati témák

MORFOLÓGIA
1) Категория числа в системе имён существительных (A szám kategóriája az orosz főnévrendszerben: singularia és pluralia tantum, jelentéskülönbség)
2) Уменьшительно-ласкательные суффиксы русских имён существительных (Az orosz főnevekkel használt kicsinyítőképzők)
3) Грамматическине особенности категории состояния (Az állítmányi határozószók  grammatikai sajátosságai)
4) Синонимичные гдагольные приставки (Szinonim igekötők)
5) Дефектные глагольные парадигмы (Hiányos ragozású igék Pl.: пылесосить, победить, пожениться, пригореть)
6) Функция сослагательного наклонения в русском и венгерском языках (A feltételes mód funkciója az orosz és a magyar nyelvben)
7) Перевод венгерских каузативных конструкций (A magyar műveltető szerkezetek fordítási lehetőségei az oroszban)
8) Частицы в русской разговорной речи и их венгерские эквиваленты (Módosítószók/partikulák az orosz beszélt nyelvben Pl.: разве, неужели, хоть, мол, чуть ли не… )
9) Модальные слова как особый грамматический тип  (Módosítószók sajátosságai az orosz nyelvben  Pl.: безусловно, в самом деле, наверняко,  по всей вероятности…
FORDÍTÁS/ORSZÁGISMERET:
10) Az Oroszországi Föderáció államszervezetével és közigazgatásával kapcsolatos lexika és magyar fordításuk
11) Grammatikai cserék:  Szenvedő//cselekvő váltás
12) Többes szám//egyes szám váltás
13) Az igeszemlélet mint fordítási probléma magyar orosz vonatkozásban
14) A funkcionális stilisztika magyar–orosz vonatkozásai