Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Dr. Tölgyesi Tamás, PhD

Szláv Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

Cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész (MA, 2005)
Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (MA, 2005)
a Nyelvtudományok doktora (PhD, 2009)

Munkaviszony

2002 – 2011 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba
Szlavisztika – Közép-Európa Intézet, Cseh Tanszék. Demonstrátor (2002 – 2005), óraadó tanár (2006 – 2008), egyetemi tanársegéd (2008 – 2011)
2004 Patrona Hungariae Katolikus Gimnázium, Budapest. Tanítási gyakorlat német nyelvből
2006 – 2013 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Idegennyelvi Továbbképző Központ, Budapest (Rigó u. 16.). Vizsgáztató cseh nyelvből alap-, közép- és felsőfokon
2009 – Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged. Szláv Intézet, Szláv Filológiai Tanszék. Óraadó tanár
2011 – Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest. Akkreditált ECL Nyelvvizsgahely. Vizsgáztató cseh nyelvből alap-, közép- és felsőfokon
2012 – 2013 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba. Közép-Európa Intézet, Nyugati Szláv Nyelvek Tanszéke. Egyetemi adjunktus
2012 – 2016 AMC Networks International – Central Europe (korábbi Chello Central Europe), Budapest. A Spektrum, Spektrum Home, SPORT1, SPORT2, TV Paprika, Minimax, Megamax és AMC televíziós csatornákon sugárzott műsorok cseh nyelvű szinkronjának fordítója és lektora
2013 – 2016 Cseh Centrum, Budapest. Cseh nyelvi kurzusok vezetője
2016 – 2022 Bécsi Egyetem, Filológiai-Kultúrtudományi Kar, Bécs. Szlavisztika Intézet. Egyetemi adjunktus

Díjak, ösztöndíjak

Pro Patria et Scientia Díj 2007, Budapest
2002 Károly Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Prága. Államközi ösztöndíj
2003 Bécsi Egyetem, Filológiai-Kultúrtudományi Kar, Bécs. CEEPUS ösztöndíj
2005 – 2008 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba. Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szlavisztika Műhely. Állami PhD ösztöndíj
2005 Palacký Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Olomouc. CEEPUS PhD ösztöndíj
2006 – 2007 Masaryk Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Brno. Államközi PhD ösztöndíj
2010 Palacký Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Olomouc. CEEPUS oktatói ösztöndíj
2012 Palacký Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Olomouc. CEEPUS oktatói ösztöndíj
2013 Karl Franz Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Graz. CEEPUS oktatói ösztöndíj
2018 Károly Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Prága. CEEPUS oktatói ösztöndíj

Kutatási területek

Areális nyelvészet: a közép-európai nyelvi térség; gasztronómiai ausztriacizmusok; katonai terminológia a Habsburg Monarchiában
Kontaktlingvisztika: német – szláv – magyar nyelvi kontaktusok
Korpusznyelvészet: InterCorp párhuzamos korpusz (Cseh Nemzeti Korpusz Intézete, Prága) – lexikális germanizmusok Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Bohumil Hrabal műveiben és azok ekvivalensei a német és magyar fordításokban
Szociolingvisztika: germanizmusok használata cseh és magyar anyanyelvűek három generációja körében; ifjúsági nyelv a chaten és az interneten

Projektek

2013 – 2018 OTKA 107667 sz. pályázat: Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum, a Památník národního písemnictví levéltárának gyűjteményében (Prága, Duchcov, Litoměřice, Staré Hrady)
2018 – F 60-G23 sz. pályázat: Deutsch in Österreich. Variation – Kontakt – Perzeption /A német nyelv Ausztriában. Változat – kontaktus – észlelés/ (Bécs); társult tag

Fő kurzusok

Ausztriacizmusok – közös jövevényszavak a németben, a magyarban és a szláv nyelvekben; Bevezetés a szláv nyelvtudományba; Bevezetés a szlavisztika történetébe; Cseh és szlovák lexikológia; Cseh szintaxis; Cseh morfológia; Cseh fonetika és fonológia; A cseh irodalmi nyelv kialakulása és fejlődése; A cseh nyelv történeti nyelvtana és dialektológia; Cseh korpusznyelvészet; Cseh stilisztika; Cseh nyelv- és stílusgyakorlat

Könyvek

Tölgyesi Tamás: Das Kasussystem im Deutschen und Tschechischen: Eine sprachhistorische Untersuchung. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co., 2009. 72 p. (ISBN: 978-3-639-12502-3)
Tölgyesi Tamás: Lexikální germanismy v dnešní češtině. Studie kontaktovělingvistická. Piliscsaba: PPKE BTK, 2009. 378 p. (ISBN: 978-963-9206-90-8)

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

Tagság folyóiratok szerkesztőbizottságában/bírálóbizottságában: Romanoslavica (ISSN 0557-272X)

Kutatóképzés (PhD, TDK témák, témavezetések a hallgatók nevével)

Al-Rajoub Amina: Publicistický styl v dnešní češtině /Publicisztikai stílus a mai cseh nyelvben/. PPKE BTK, Piliscsaba 2011.
Czeibert Barbara: Az -ovat szuffixum produktivitása a mai cseh nyelvben. SZTE BTK, Szeged 2013.
Gombos Enikő Adrienn: Sociolingvistický výzkum vybraných germanismů v dnešní češtině na základě dat z korpusu ORAL2008 /Germanizmusok szociolingvisztikai vizsgálata a mai cseh nyelvben az ORAL2008 korpusz adatai alapján/. PPKE BTK, Piliscsaba 2013.
Gyuris Antal: Nemzeti sztereotípiák a cseh közmondásokban és szólásokban. SZTE BTK, Szeged 2013.
Hári Lívia Beatrix: Česko-maďarská kontrastivní frazeologie /Cseh-magyar kontrasztív frazeológia/. PPKE BTK, Piliscsaba 2011.
Mészáros Kata Fruzsina: Jazykový snobismus v českých reklamách /Nyelvi sznobizmus a cseh reklámokban/. SZTE BTK, Szeged 2011.
Nikola Eszter Éva: Výrazy přejaté z angličtiny v dnešním českém tisku /Angol kifejezések a mai cseh sajtóban/. PPKE BTK, Piliscsaba 2011.
Ódor Attila: Názvy církevních a světských hodností staroslověnského původu v češtině a maďarštině /Egyházi és világi rangok ószláv eredetű nevei a cseh és a magyar nyelvben/. PPKE BTK, Piliscsaba 2013.
Pánczél Judit: Jazyková charakteristika českého chatu /A cseh chat nyelvi jellemzése/. PPKE BTK, Piliscsaba 2011.

Tudományos közéleti tevékenység/ Szervezeti tagság

2005 – Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány (korábbi Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, ill. Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoport), Piliscsaba – Esztergom
2009 – Mitteleuropäischer Germanistenverband /Közép-Európai Germanisták Szövetsége/, Drezda
2010 – Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Nyelvtudományi Bizottság, Budapest
2017 – Österreichische Gesellschaft für Slawistik /Osztrák Szlavisztikai Társaság/ (korábbi Österreichischer Slawistenverband /Osztrák Szlavisták Szövetsége/)