Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Szakdolgozati témák

SZTE BTK Szlavisztika Intézet

2018

Bagi Ibolya CSc, egyetemi docens, c. egyetemi tanár

 • Kép és szó az orosz avantgárdban;
 • Utópiák és antiutópiák a XX. század első felének orosz irodalmában;
 • Magyar írók útinaplói a Szovjetunióról;
 • B. Akunyin detektívtörténetei – a Fandorin-projekt;
 • A totalitarizmus  gasztro-kultúrája.

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Поэзия и живопись в русском футуризме;
 • Теоретические и художественные эксперименты в русском авангарде;
 • Культура и власть. Искусство тоталитаризма;
 • Научно-фантастические рассказы А. Платонова;
 • Сатирические тенденции в русской прозе 1920-х годов.

 

Balázs L. Gábor CSc, egyetemi docens

 • A szláv jövevényszavak kutatásának elméleti háttere;
 • Egy adott fogalmi kategória szláv eredetű jövevényszavai;
 • Egy adott tájegység szláv eredetű földrajzi nevei;
 • Szláv eredetű antroponimák a magyarban;
 • Etimológia és magyar-szláv kultúrtörténet.

 

Bibok Károly CSc, egyetemi docens

BA

 • Az orosz nyelv egy morfoszintaktikai jelensége (a magyarral egybevetve);
 • Szóképzés az orosz nyelvben;
 • A többértelműség (poliszémia) lexikai-szemantikai reprezentációja;
 • Egy lexikai-szemantikai mező (egybevető) kognitív nyelvészeti elemzése;
 • A megnyilatkozás szemantikai/pragmatikai interpretációja.

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Альтернативные формы управления глаголов перемещения;
 • Недоспецифицированное представление лексического значения и полисемия;
 • Типы неканонического оформления подлежащего;
 • Проблемы понятия языковой картины мира;
 • Семантический метаязык и лексикографическое толкование.

 

Erdei Ilona PhD, egyetemi docens

 • Категория числа в системе имён существительных (A szám kategóriája az orosz főnévrendszerben: singularia és pluralia tantum, jelentéskülönbség);
 • Уменьшительно-ласкательные суффиксы русских имён существительных (Az orosz főnevekkel használt kicsinyítőképzők);
 • Грамматическине особенности категории состояния (Az állítmányi határozószók  grammatikai sajátosságai);
 • Синонимичные гдагольные приставки (Szinonim igekötők);
 • Дефектные глагольные парадигмы (Hiányos ragozású igék Pl.: пылесосить, победить, пожениться, пригореть);
 • Функция сослагательного наклонения в русском и венгерском языках (A feltételes mód funkciója az orosz és a magyar nyelvben);
 • Перевод венгерских каузативных конструкций (A magyar műveltető szerkezetek fordítási lehetőségei az oroszban);
 • Частицы в русской разговорной речи и их венгерские эквиваленты (Módosítószók / partikulák az orosz beszélt nyelvben Pl.: разве, неужели, хоть, мол, чуть ли не… );
 • Модальные слова как особый грамматический тип  (Módosítószók sajátosságai az orosz nyelvben  Pl.: безусловно, в самом деле, наверняко, по всей вероятности…

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Особенности употребления причастий на материале функциональных стилей речи;
 • Особенности употребления деепричастий на материале функциональных стилей речи;
 • Изменения, связанные с числительными на материале Национального корпуса рус­ского языка;
 • Как использзовать в учебных целях язык новых технологий?
 • Что преподавать в рамках предмета страноведения? – Отражение новых реалий в учебном материале.

FORDÍTÁS/ORSZÁGISMERET:

 • Az Oroszországi Föderáció államszervezetével és közigazgatásával kapcsolatos lexika és magyar fordításuk;
 • Grammatikai cserék: Szenvedő//cselekvő váltás;
 • Többes szám//egyes szám váltás;
 • Az igeszemlélet mint fordítási probléma magyar orosz vonatkozásban;
 • A funkcionális stilisztika magyar–orosz vonatkozásai.

 

Kocsis Mihály az MTA doktora, egyetemi tanár

 • Az orosz és az ukrán nyelv történetének egyes kérdései (megbeszélés alapján)

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Описание одного из следующих процессов (с привлечением новых данных из памятников русского языка);
 • Устранение слоговости р и л после падения редуцированных гласных;
 • Отмирание категории двойственного числа;
 • Развитие категории одушевленности;
 • Исчезновение родовых различий при унификации форм множественного числа.

Kristó Sándor PhD, adjunktus

BA

 • A kisember alakja a 19. századi orosz irodalomban;
 • A hasonmás-téma Gogol és Dosztojevszkij prózájában;
 • Álmok Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében;
 • A halál problémája Lev Tolsztoj műveiben;
 • Nőalakok Csehov elbeszéléseiben.

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Образ Мышкина в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»;
 • Петербург в произведениях Ф. М. Достоевского;
 • Тема любви и брака в прозе Л. Н. Толстого;
 • Топос сада в творчестве А. П. Чехова;
 • Безумия в произведениях А. П. Чехова «Черный монах» и Л. Н. Андреева «Жизнь Василия Фивейского».

Mikola Gyöngyi PhD, tanársegéd

 • XX. századi orosz irodalom (megbeszélés alapján);
 • Nabokov és az orosz emigráció.

 

Orcsik Roland PhD, adjunktus

 • Borislav Stanković: Nečista krv – női szerepek a patriarchális társadalomban;
 • Utazás, identitás Miloš Crnjanski líráában, prózájában;
 • Radoslav Petković experesszionista „extázisa”;
 • Marko Ristić esszéi;
 • Isidora Sekulić prózája, útirajzai;
 • Branko Miljković neoszimbolizmusa;
 • Momčilo Nastasijević lírai körei (hagyomány és avantgárd);
 • Vasko Popa abszurd lírája;
 • A mítosz szerepe Miodrag Pavlović lírájában;
 • Ivo Andrić regényei, novellái és lírája;
 • Aleksandar Tišma és a holokauszt-effektus;
 • Danilo Kiš „családi cirkusza”;
 • Mirko Kovač emlékezet-poétikája;
 • Filip David misztikus történetei;
 • Svetislav Basara csavaros idő-és történelemszemlélete;
 • Milorad Pavić ördögi szótára;
 • Slobodan Tišma és az „alacsony költségvetésű” próza;
 • Vladimir Kopicl: a költészet (r)erotikája;
 • Dubravka Đurić, Radmila Lazić: a női irodalom paradigmái;
 • A fiatal szerb irodalom: Milena Marković, Srđan Srđić, Siniša Tucić, Maja Solar…

 

Ságodi Terézia tanár (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, társtémavezetőként)

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Исскуство на уроках русского языка;
 • Применение средств ИКТ на уроке русского языка;
 • Художественный текст на уроках русского языка;
 • Игры на уроке русского языка;
 • Контроль на уроке.

 

Sarnyai Csaba PhD, adjunktus

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Проблемы двоеверия: Пережитки дохристианских представлений в русской народно-мифологической традиции;
 • Одержимые: Проблема «бесноватости» в древнерусской литературе и в русском фольклоре;
 • Образ бабы-яги в русских и венгерских волшебных сказках;
 • Концепт «Китеж» в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века;
 • Образ вождя в искусстве социалистического реализма.

 

Szabó Martina Katalin, tanársegéd

 • A szentimentelemzés feladatai és problémái, Az emócióelemzés feladatai és problémái, Negatív emotív elemek az orosz nyelvben, A negatív emotív elemek orosz-magyar kontrasztív vizsgálata, Korpuszalapú kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok valamely nyelvi jelenség, probléma esetében

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA OSZTATLAN TANÁRSZAK
Szakdolgozati témajavaslatok (az orosz nyelven írandó szakdolgozathoz)

 • Анализ какого-либо языкового явления на основе одноязычного подкорпуса Национального корпуса русского языка (например, с точки зрения функциональных стилей русского языка);
 • Анализ проблемы перевода одного языкового явления на основе какого-либо параллельного подкорпуса Национального корпуса русского языка;
 • Проблемы анализа тональности текстов, написанных на русском языке (Aнализ тональности текстов, входящий в состав методов контент-анализа в области компьютерной лингвистики).

Tóth Szergej PhD, főiskolai tanár

 • Nyelv és hatalom;
 • Propaganda, manipuláció;
 • Szemiotikai téma;
 • Szleng;
 • Oroszország / Szovjetunió: személyiségek, események, kultúra
 • témakörökön belül megbeszélés alapján